Vlaams Actieplan Suïcidepreventie

Het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie omvat verschillende strategieën en acties met als doel de gezondheidsdoelstelling van de Vlaamse overheid ter preventie van zelfdoding te behalen. Deze gezondheidsdoelstelling stelt dat het aantal zelfdodingen in Vlaanderen in 2020 met 20% moet gedaald zijn ten opzichte van het jaar 2000. Ook na 2020 wordt intenstief verder ingezet op suïcidepreventie in Vlaanderen, de mogelijkheden voor een nieuw actieplan worden momenteel onderzocht.

Achtergrond
Strategieën
Meer info

logo Vlaams Actieplan Suïcidepreventie 2012-2020

Achtergrond

Het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie is ontwikkeld op basis van wetenschappelijk gefundeerde strategieën en is gebaseerd op het USI-model. Het USI-model (Universal-Selective-Indicated) bakent drie preventieniveaus af: universele, selectieve en geïndiceerde preventie (Gordon, 1983; Nordentoft, 2011). Om een efficiënt zelfmoordpreventiebeleid uit te werken, moeten acties ondernomen worden op alle drie niveaus. De preventie van zelfmoord is namelijk een zeer complexe opdracht en vraagt om een multifactoriële benadering met verschillende activiteiten op de verschillende interventieniveaus. Hieronder een kort woordje uitleg over de drie preventieniveaus:

Universele preventie

Deze strategie richt zich tot de volledige bevolking en grijpt in op de algemene determinanten van suïcide. Universele preventieacties trachten bij een zo groot mogelijke groep de basiscondities die beschermen tegen suïcidaal gedrag te vergroten. Dit kan door het bevorderen van de geestelijke gezondheid en het voorkomen van psychische problemen. Binnen het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie is één van de acties onder universele preventie Fit in je Hoofd (in 2020 vervangen door de geluksdriehoek), met NokNok voor jongeren en Zilverwijzer voor ouderen.

Selectieve preventie

Selectieve preventie richt zich naar doelgroepen die een verhoogd risico hebben om suïcidaal gedrag te ontwikkelen. Hieronder vallen verschillende risicogroepen zoals nabestaanden, holebi’s en transgenders, jongeren, ouderen, … Omwille van de sterke evidentie dat suïcidaal gedrag bijna altijd voorkomt in aanwezigheid van een psychiatrische aandoening zijn ook personen met een psychiatrische aandoening zoals depressie, middelenmisbruik, eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, een belangrijke doelgroep in de preventie van zelfdoding. 

Geïndiceerde preventie

Geïndiceerde preventie richt zich naar mensen die reeds zelfmoordgedachten hebben of die reeds een zelfmoordpoging gedaan hebben. Voorbeelden van dergelijke acties zijn het aanbieden van laagdrempelige hulpvormen zoals telefonische en online hulp en het bevorderen van een goede opvang van suïcidepogers. Binnen het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie is het digitaal platform Zelfmoord1813 de centrale toegangspoort voor alle informatie in verband met geïndiceerde preventie in Vlaanderen.

top

Strategieën

Het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie is gestoeld op vijf preventiestrategieën:

  • Geestelijke gezondheidsbevordering met betrekking tot het individu en de maatschappij.
  • Suïcidepreventie door laagdrempelige telefonische en online hulp.
  • Bevorderen van deskundigheid en netwerkvorming bij intermediairs.
  • Strategieën voor specifieke risicogroepen.
  • De ontwikkeling en implementatie van aanbevelingen en hulpmiddelen voor de preventie van suïcide.

Binnen deze strategieën zijn er de voorbije jaren heel wat acties gerealiseerd. In het tussentijdse evaluatierapport vind je meer informatie over de stand van zaken van het actieplan. Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) staat in voor de coördinatie en opvolging van het actieplan en werkt momenteel aan een eindevaluatierapport.

top

Meer info

Voor een volledig overzicht van alle initiatieven binnen het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie, kan je het integrale actieplan raadplegen.

Voor vragen over het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie, kan je terecht bij VLESP (info@vlesp.be).

© Zelfmoord1813 - disclaimer