Suïcidepreventie in de CGG voorzieningen

Een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) biedt laagdrempelige hulpverlening voor mensen met een ernstige psychische problematiek. De Suïcidepreventiewerking (CGG-SP) is ingebed in de CGG en ondersteunt intern en extern de hulpverlening aan personen met een risico op suïcidaal gedrag.

De werking van een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg
Opvang van de suïcidale patiënt in een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg

De werking van een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg

Een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) biedt hulpverlening aan mensen met psychische problemen. In een CGG zijn daarvoor meestal aparte teams voor volwassenen, ouderen en voor kinderen en jongeren. Elk team bestaat uit 1 of meerdere psychiaters, psychologen en maatschappelijk werkers. De meeste medewerkers hebben naast hun basisopleiding ook een bijscholing in psychotherapie gevolgd.

Een CGG biedt 2 soorten hulpverlening:

  • medisch-psychiatrische: een psychiater stelt een diagnose en schrijft (indien aangewezen) medicatie voor.
  • psychotherapeutische: psychologen of andere gekwalificeerde medewerkers gaan een reeks gesprekken aan met de cliënt. De cliënt kan zo een aantal emoties of ervaringen beter verwerken.

In een CGG bespreekt het team elke aanvraag op een multidisciplinair overleg en wordt in overleg de meest haalbare aanpak bepaald. Die aanpak biedt garanties voor de kwaliteit van de behandeling.

De hulpverlening in een CGG gebeurt tijdens consultaties. Er is dus geen opname of verblijf.

Wanneer er sprake is van suïcidaliteit bij aanmelding, voorziet het CGG een versnelde instroom.

top

Opvang van de suïcidale patiënt in het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg

Het is de doelstelling van CGG-SP dat elke suïcidale persoon, omgeving en nabestaande, aangemeld in een CGG, op een verantwoorde wijze wordt opgevangen. Dit gebeurt aan de hand van volgende acties:

Het suïcidepreventiedraaiboek

De CGG-SP ondersteunen de CGG bij de uitwerking van een op maat gemaakt suïcidepreventiedraaiboek. Dit helpt om de opvang van personen met risico op suïcidaal gedrag systematisch te verbeteren. 

Interne deskundigheidsbevordering

In diverse CGG-teams wordt door de suïcidepreventiewerker vorming aangeboden met betrekking tot het thema suïcidepreventie. In deze vormingen komen inhoudelijke thema's zoals signaaldetectie, risico-inschatting, knelpunten in de hulpverlening aan suïcidale patiënten, de rol van het CGG in netwerkontwikkeling rond de suïcidale patiënt aan bod.

Nabestaanden

De CGG-SP, in samenwerking met Werkgroep Verder, zorgen ervoor dat nabestaanden op een wetenschappelijk verantwoorde manier worden opgevangen binnen de CGG en trachten de maatschappelijk situatie van nabestaanden te verbeteren. Hiertoe ondersteunen zij onder andere het lotgenotencontact in de vorm van gespreksgroepen, helpen mee te sensibiliseren en in te informeren via het verspreiden van folders en het geven van vormingen rond dit thema.

Suïcidepogers

Deze risicogroep is een belangrijke doelgroep voor de curatieve werking van de CGG. De Suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg traint jongerenhulpverleners om het instrument voor psychosociale evaluatie en opvang van jonge pogers (KIPEO) te kunnen gebruiken.

 

© Zelfmoord1813 - disclaimer