Een suïcidepreventiebeleid opstellen

Geconfronteerd worden met suïcidaliteit binnen een organisatie is een zeer ingrijpende gebeurtenis voor alle betrokkenen. Op zo'n moment helpt het om te kunnen terugvallen op een goed uitgewerkt suïcidepreventiebeleid dat duidelijk aangeeft hoe te reageren, communiceren en hulp te bieden. Bovendien kan een dergelijk preventiebeleid er voor zorgen dat er reeds bij de eerste signalen van suïcidaliteit ingegrepen kan worden om zo erger te voorkomen.   

Een suïcidepreventiebeleid bevat richtlijnen die een houvast kunnen bieden wanneer je binnen je organisatie geconfronteerd wordt met een zelfmoord of zelfmoordpoging. Hierbij is zowel aandacht voor het ondersteunen van de suïcidale persoon en zijn of haar omgeving als van de betrokken organisatie en haar werknemers. 

Opmaak van een suïcidepreventiebeleid

Implementatie van een suïcidepreventiebeleid

Ondersteuning

top

Opmaak van een suïcidepreventiebeleid 

Een suïcidepreventiebeleid bevat ten minste deze vier luiken: 

 • Vroegdetectie en -interventie 
 • Acute suïcidedreiging 
 • Opvang na een suïcidepoging 
 • Opvang na een suïcide 

Elk luik bevat concrete afspraken over coördinatie, communicatie, handelingsrichtlijnen en aandachtspunten voor evaluatie. 

Een suïcidepreventiebeleid is nuttig voor verschillende organisaties, zoals scholen en Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB), politiekorpsen, ziekenhuizen, voorzieningen voor geestelijke gezondheidszorg, bedrijven, opvangcentra voor vluchtelingen en asielzoekers, jeugdbewegingen, … . Voor de volgende organisaties is specifieke informatie beschikbaar op Zelfmoord1813: 

Daarnaast wordt er voor deze en andere organisaties ook ondersteuning op maat aangeboden. 

top

Implementatie van een suïcidepreventiebeleid 

De volgende vier voorwaarden of succesfactoren zijn belangrijk voor het realiseren van een effectief suïcidepreventiebeleid: 

 • Vorming: Bepaalde sleutelfiguren in en rond een organisatie dienen een vorming over suïcidepreventie en het opgemaakte suïcidepreventiebeleid te volgen. De doelstellingen van deze vorming zijn het suïcidepreventiebeleid bekendmaken, een minimale kennis verwerven omtrent signalen van suïcidaliteit, een adequate eerste opvang kunnen bieden, weten welke steunfiguren kunnen betrokken worden en een gedegen kennis verwerven van hulpverleningsinstanties waarnaar doorverwezen kan worden. 
 • Draagvlak: Het is essentieel dat het suïcidepreventiebeleid opgesteld wordt door sleutelfiguren en beleidsmakers van de organisatie en in samenwerking met de externe partners waarmee de organisatie wil samenwerken. 
 • Inbedding: Het suïcidepreventiebeleid dient gekaderd te worden binnen het gehele gezondheidsbeleid van de organisatie. Inbedding betekent ook dat het personeel het suïcidepreventiebeleid kent en gebruikt. 
 • Evaluatie: Zeker na een suïcidale crisis is het belangrijk om na te gaan of het suïcidepreventiebeleid heeft gewerkt en waar eventueel bijsturing nodig is. Ook als er geen incidenten zijn geweest, is het aangewezen om het suïcidepreventiebeleid bijvoorbeeld jaarlijks te herbekijken en actualiseren. 

top

Ondersteuning 

De Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG-SP) in jouw provincie kan je ondersteunen bij zowel het opmaken als het implementeren van een suïcidepreventiebeleid.  

Wat kan je van deze ondersteuning verwachten? 

 • De suïcidepreventiewerker treedt op als procesbegeleider. De organisatie stelt het suïcidepreventiebeleid zelf op. 
 • Bij vragen, onduidelijkheden of knelpunten kan er steeds contact worden opgenomen. 
 • De suïcidepreventiewerker kan participeren in de aanzet, evaluatie, implementatie en optimalisatie van het suïcidepreventiebeleid. Tussentijds wordt het proces vooral van op afstand opgevolgd. 
 • Als het suïcidepreventiebeleid afgewerkt is, kan de suïcidepreventiewerker de laatste inhoudelijke check-up doen. 
 • Idealiter wordt aan de implementatie van het suïcidepreventiebeleid een vorming "signaalherkenning" gekoppeld. De suïcidepreventiewerker kan ingeschakeld worden om deze vorming te verzorgen. 

top

© Zelfmoord1813 - disclaimer